Training Agressiemanagement (hanteren van agressie)

Het hanteren van dreigend en agressief gedrag van cliënten wordt door professionals vaak als een beladen en lastige bijkomstigheid van hun werk ervaren.
Om met name agressief gedrag te voorkomen, te beperken en/of in het algemeen diverse vormen van dit gedrag te kunnen hanteren in een organisatie, is de ‘training agressiemanagement’ ontwikkeld.
Ook managers hebben belang bij een organisatie waar medewerkers zich veilig voelen. Door het voeren van een duidelijk beleid zal de kans op agressie drastisch verminderen.

Doel en werkwijze

Tijdens de training wordt inzicht gegeven in de aard en mogelijke oorzaken van dreigend en agressief gedrag en welk antwoord hierop gegeven kan worden door de professional. Bewustwording en bespreekbaar maken van deze thematiek staan hierbij voorop. In de lessen wordt onder meer op praktische wijze het eigen gedrag en de eigen ervaring in relatie tot de ander inzichtelijke gemaakt, waardoor spanning en agressie beter hanteerbaar worden. De training garandeert niet altijd pasklare oplossingen te bieden, maar wel aanvullende handelingsmogelijkheden om met dwingend en agressief gedrag om te gaan. Ook leert men deze alternatieven flexibeler in te zetten. Het gaat daarbij niet alleen om het trainen van individuele capaciteiten maar ook om samenwerking en ondersteuning bieden binnen het eigen team en het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid.

Inhoud

Vanuit diverse gezichtpunten wordt stap voor stap toegewerkt naar het ontwikkelen van inzicht in dreigend en agressief gedrag en diverse handelingsmogelijkheden om dit gedrag te kunnen hanteren. De nadruk ligt daarbij op ervaringsgericht leren onder andere met behulp van simulatieoefening met acteurs, zodat men zelf kan ervaren wat er gebeurt.

Voor wie

De training is bedoeld voor de medewerkers die persoonlijk en direct contact hebben met cliënten, maar ook voor stafleden en/of leden van het managementteam die mogelijk alleen indirect betrokken zijn. We willen nadrukkelijk stimuleren dat alle betrokken personeelsleden de training volgen (multidisciplinair), vandaar dat we liever spreken over ‘Agressiemanagement’; het gaat immers de gehele organisatie aan. Omdat tijdens de training ook veel aandacht geschonken zal worden aan collegiale samenwerking en onderlinge ondersteuning biedt deze werkwijze een grote meerwaarde.

Voor welke doelgroepen?

– Algemeen ziekenhuis
– GGZ
– Forensische psychiatrie
– Verstandelijk gehandicapten zorg
– Onderwijssector
– Kinder- & Jeugdzorg
– Dienstverlening
– Woonvormen
– Ouderenzorg
– Thuiszorg
e.v.

Basistraining Agressiemanagement & Sociale Veiligheid

Een basistraining bestaat doorgaans uit een verdieping van theorie en praktijk, waarbij zowel verbale als fysieke aspecten/ technieken aan bod komen en geoefend kunnen worden. Werken met professionele acteurs behoort tot de mogelijkheden. Een dergelijke training vereist een nader oriënterend overleg vooraf om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wensen, mogelijkheden en instapniveau van de doelgroep.

Training persoonlijke veiligheid & Humane begeleidingstechnieken.

Er hebben zich de laatste jaren tal van ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van agressiehantering. Naast de kernbegrippen communicatie en veiligheid staat het vermijden van risico’s, onnodige pijnprikkels en dwang steeds meer centraal. Helaas kunnen we geweld (in de beleving van de cliënt) niet altijd voorkomen. Diverse fysieke technieken / interventiemethodieken zijn als gevolg van innovatie blijvend aan verandering onderhevig. Wettelijke bepalingen, humaan beleid en organisaties stellen hun eisen. Deze technieken zijn aangepast en vereenvoudigd waardoor ze sneller aan te leren zijn, cliëntvriendelijker/ humaner geworden en voor een bredere groep van professionals toegankelijk.

Ontwikkelingen in Nederland en Europa

CONNECTING is zowel praktisch als wetenschappelijk geëngageerd en heeft een kritische kijk op de ontwikkeling van (fysieke) agressiehantering. Ook binnen een internationale context proberen we vernieuwingen en ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en op die manier steeds ‘up to date’ te blijven. Hiertoe zijn we al ruim 20 jaar lid van de EViPRG (eviprg.eu) European Violence in Psychiatry Research Group. Ook is CONNECTING sinds 2004 initiatiefnemer van de ENTMA (entma.eu), the European Network for Training in the Management of Aggression en recentelijk betrokken bij de oprichting van het platform AMON (AgressieManangement Overleg Nederland).

Hoe lang duurt een Training Agressiemanagement?

Dit is sterk afhankelijk van uw wensen, de motieven, kennis en kunde van betrokkenen, en de mogelijkheden van de instelling. Trainingen kunnen zowel los als gecombineerd en op maat aangeboden worden. Ook een introductiecursus behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie nodig? Neemt u dan contact op met CONNECTING of vraag om een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Werkwijze

Tijdens de training worden zowel verbale als fysieke vaardigheden aangeboden en geoefend om dit proces zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Naast kennisoverdracht worden tevens veel ervaringsgerichte opdrachten uitgevoerd om het professioneel inzicht op individueel en op teamniveau te verdiepen. Kortom: interactie met mensen staat centraal.