Moreel Beraad

 

Waarom Moreel Beraad?

Er bestaat een toenemende behoefte om stil te staan bij de diepere laag van onze beweegredenen in het professionele functioneren. (Samen)werken met mensen betekent zoeken naar omgangsvormen, gedeelde normen & waarden, drijfveren, principes, verantwoordelijkheden en grenzen. Menig team heeft te kampen met onzekerheden, onduidelijkheid, tijdgebrek, verschillen in ideeën en drijfveren, wat niet zelden leidt tot botsingen, spanningen en problemen in de samenwerking. Energieverlies, dalende betrokkenheid, frustraties en passieve agressie zijn dikwijls het gevolg. Teams kunnen zo ontwricht raken.

Wat is Moreel Beraad?

Moreel beraad richt zich op een gezamenlijk onderzoek naar wat (moreel) goed is in een specifieke situatie, een systematische reflectie op concrete ervaringen. Daarbij wordt onderzocht welke gedachten en/of oordelen er bestaan over een dilemma, welk spanningsveld bestaat tussen emoties en verstandelijke afwegingen en datgene wat ons werkelijk ‘beweegt’. Deze gedachten, oordelen, emoties en aannames worden geprikkeld door het stellen van specifieke vragen.
Moreel Beraad krijgt vorm in een specifiek begeleid gesprek tussen betrokkenen in de praktijk over een reëel probleem (casus), ingebracht door een van de deelnemers. Het is gericht op professionalisering aan de hand van verschillende gespreksmethodes zoals de ‘Socratische dialoog’ of de ‘morele dilemma methode’.
Het is, kortom, een vorm van gezamenlijke gestructureerde methodische reflectie.

Waar gaat Moreel Beraad over?

Moreel Beraad richt zich op alledaagse, werkgerelateerde zorg(en) en praktische problemen, bijvoorbeeld:
Hoe ver gaat mijn verantwoordelijkheid?
Waar liggen mijn grenzen ten aanzien van regelhandhaving?
Wat is vrijheidsbeperking?
Wanneer mag ik me met een ander bemoeien?
In hoeverre moet ik opdrachten uitvoeren?
In hoeverre moet ik me aanpassen?
Wat is integriteit?
Wanneer is mijn werk zinvol?
Wat is goede zorg?
Moreel Beraad kan ook gaan over de samenwerking met collega’s, bijvoorbeeld:
Kritiek krijgen of uiten: moet ik me aanpassen of wat is professionele samenwerking
Waartoe ben ik verplicht?
Onder welke voorwaarden kan ik professioneel werken?
Tenslotte kan Moreel Beraad ondersteunen bij grote of moeilijke beslissingen, morele kwesties en vragen, bijvoorbeeld:
Ingrijpen
Dwang
‘Bestwilprincipe’
Grenzen
Seksualiteit

Wat kan Moreel Beraad betekenen?

Moreel beraad beoogt openhartig met elkaar te spreken in een actief gestructureerd gesprek in plaats van eindeloos met elkaar discussiëren. Er ontstaat beter zicht op een probleem door het verhelderen, begrijpen en onderzoeken van de eigen (voor)oordelen en elkaars posities en standpunten. Tijdens Moreel Beraad vinden confrontaties plaats tussen het perspectief van anderen en de eigen denkbeelden. Gezamenlijk worden beweegredenen en beleid ontwikkeld. De dialoog laat perspectieven soms samenkomen, waarbij de uitwisseling een grote meerwaarde heeft. Verandering vindt plaats op basis van overtuiging, weerstand neemt af. Dialoog als versmelting van perspectieven; meerwaarde is de uitwisseling.

Moreel Beraad kan een belangrijke bijdrage vormen aan samenwerking en teamvorming.
Het helpt bij het bewuster nemen van een beslissing en draagt bij aan het professioneler kunnen onderbouwen van motieven.

Moreel Beraad besteedt aandacht aan het verhelderen van:
Waarom doe ik wat ik doe?
Wat is van belang?
Wie wil ik zijn?
Wat is goed?

Moreel Beraad voor welke doelgroepen?

Algemeen ziekenhuis
GGZ
Forensische psychiatrie
Verstandelijk Beperktenzorg
Woonvormen
Ouderenzorg
Thuiszorg
Palliatieve zorg
Jeugdzorg & -GGZ
Onderwijsteams

Hoe lang duurt een Moreel Beraad?

Een Moreel Beraad duurt doorgaans 2 uur tot 1 dag. Dit is sterk afhankelijk van de ingebrachte casus en de wensen en/of motieven van de betrokkenen

De gespreksleider Moreel Beraad, Hans Fleury van CONNECTING, heeft een afgeronde beroepsopleiding Moreel Beraad gevolgd (aangesloten en/of geaccrediteerd door cedeo, NRTO, ISVW en Alg.Ned.Ver.voor Wijsbegeerte)en is gecertificeerd door de (ISVW) Internationale School voor Wijsbegeerte en VUmc.

Behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact op met CONNECTING of vraag om een vrijblijvend oriënterend gesprek.