Welkom bij CONNECTING

Wij zijn een netwerkorganisatie die zich richt op veranderingsprocessen en professionalisering van personeel in de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs, Justitie en Dienstverlening. CONNECTING werkt ondersteunend en aanvullend als sparringpartner bij de integrale aanpak van problemen op het terrein van:

  • Agressie (Agressiehantering)
  • Sociale Veiligheid
  • Conflicthantering
  • Communicatie
  • Veiligheidsbeleid
  • Verpleegkundige Methodiekontwikkeling

Niet ten onrechte worden er hoge eisen gesteld aan de professionaliteit van personeel in de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs, Justitie en Dienstverlening. Bijscholing, training en voortgaande opleiding zijn onontbeerlijk om veranderingen op de werkvloer het hoofd te kunnen bieden. CONNECTING biedt instellingen en organisaties ondersteuning bij dit professionaliseringsproces. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden producten en diensten ontwikkeld. Interventies zijn gericht op het creëren van effectieve en efficiënte oplossingen. De reeds aanwezige kennis en vaardigheden worden benut en er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de visie van de instelling of organisatie.

Ervaring & netwerk:

CONNECTING heeft ruim 25 jaar ervaring en deskundigheid op deze terreinen. Voor haar opdrachten kan zij beschikken over een divers netwerk van interne en externe deskundigen, die op uiteenlopende wijze kunnen worden betrokken bij de uitvoering. CONNECTING heeft tevens brede internationale contacten en participeert in internationale netwerken zoals:

  • the European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)
  • the European Network for Training in the Management of Aggression (ENTMA08)
  • the Verein Netzwerk Aggressionsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen Schweiz (NAGS)
  • the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO)

Zo wordt onder andere ondersteuning verleend bij het opzetten van opleidingen tot Aandachtsfunctionaris / Trainer Agressiemanagement & Sociale Veiligheid (ATAS) in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

CONNECTING pleegt regelmatig internationaal overleg met collegae op dit terrein uit diverse Europese landen, om zo te komen tot een zekere standaardisering met betrekking tot basis trainingen agressiehantering en de trainersopleiding hiertoe.