Deze site gebruikt cookies.

Wij zijn om reden van europese wetgving verplicht om u dit te laten weten. Lees meer

Ik begrijp het

Visie en uitgangspunten Agressiemanagement & Sociale Veiligheid

 

Agressie in de werksituatie kan veel spanning oproepen en professionals uit evenwicht brengen bij de dagelijkse uitoefening van hun beroep. Gevoelens van onveiligheid en tekortschieten kunnen het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie ernstig schaden. Agressie is een fenomeen dat niet genegeerd kan worden op de werkvloer. De attitude van de professional kan grote invloed uitoefenen op het verloop van spanningsvolle interacties. Het waarborgen van veiligheid voor alle betrokkenen is daarbij een essentieel uitgangspunt. Een effectieve en open aanspreekcultuur waarbij voldoende kennis, professionele steun en zorg aanwezig zijn, zal het contact met collega’s en cliënten bevorderen en zal in belangrijke mate bijdragen aan een veilige en prettige werksfeer.

In onze optiek is agressie niet per definitie een eigenschap van een individu, eerder een dynamische energie die zich manifesteert in een relatie. Deze energie ontwikkelt zich binnen die relatie en moet bij voorkeur ook opgelost worden binnen het kader van die relatie. Agressie is in onze ogen niet louter (ongewenst) gedrag, niet alleen datgene wat waargenomen wordt of wat zo snel mogelijk onderdrukt moet worden, maar vooral ook een boodschap die verstaan moet worden en die soms de ruimte moet krijgen, uiteraard met inachtneming van veiligheidsaspecten. In de trainingen richten we ons deels op de voorwaarden om als professi