Deze site gebruikt cookies.

Wij zijn om reden van europese wetgving verplicht om u dit te laten weten. Lees meer

Ik begrijp het

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen CONNECTING en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door beide partijen van de op de opdracht betrekking hebbende overeenkomst tot verlening van diensten.

Artikel 2 Betaling

  1. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na facturering op de door CONNECTING aangegeven wijze, zonder korting of compensatie te voldoen. Er kan door CONNECTING een deelbetaling vooraf verlangd worden, dit zal dan echter onderdeel van de overeenkomst zijn.
  2. Indien CONNECTING reis en verblijfskosten en administratiekosten in rekening brengt is dit in de overeenkomst opgenomen.
  3. Bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag inclusief BTW is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 3 Prijzen

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn zonder de eventueel wettelijk verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Offertes

Alle in de offerte vermelde prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Wijzigingen in de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, schriftelijk of mondeling, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave gerekend kon worden, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

Ar